Mediumschap

- Mediumschap, medium en gidsen
- Mediumschap: geschreven door gidsen


Mediumschap, medium en gidsen
Het mediumschap zie ik als een middel tot communiceren. Communicatie tussen de personen die in de spirituele (onstoffelijke) wereld leven en personen in déze (stoffelijke) wereld.

Een medium heeft een gave, het vermogen in zich, om deze ‘verbinding’ tot stand te brengen. Dit kan het medium echter nooit alleen. Daar heeft zij gidsen oftewel helpers vanuit de spirituele wereld voor nodig. Deze twee ontmoeten elkaar halverwege om de gewenste ‘verbinding’, te realiseren. Een medium heeft een gids nodig en een gids een medium om te kúnnen communiceren. Het mediumschap houdt dus kort weg in dat het medium informatie (waarnemingen/boodschappen) verkrijgt vanuit de spirituele wereld en deze doorgeeft aan de mensen in deze wereld.

Er zijn verschillende soorten mediumschap. Het mentale, fysieke, healing en trance mediumschap. Daar de eerste verreweg het meest voorkomt zal ik deze globaal beschrijven.

Het mentale mediumschap
Het mentale mediumschap kenmerkt zich door o.a. het helder zien, helder voelen, helder weten, helder horen en helder ruiken. Overigens behoeft een medium niet ál deze gaven te bezitten. Dit is per medium verschillend. Het medium wordt voorzien van informatie door gidsen of personen verblijvende in de spirituele wereld. Deze personen vanuit de spirituele wereld ‘beïnvloeden’, het medium op dusdanige wijze dat informatie kan worden overgebracht. Dit dient op zo’n zuiver mogelijke wijze te gebeuren. Het medium moet leren onderscheid maken tussen zuivere informatie en onzuivere informatie. Komt de informatie vanuit de spirituele wereld van een gids, overleden dierbare… of van iemand die overleden is die ‘speelt’, voor gids?

Anderzijds moet het medium zijn of haar eigen ‘beslommeringen en gedachten’, opzij kunnen zetten om deze informatie zo zuiver mogelijk te kunnen opvangen en overbrengen. Het leren samenwerken van het medium met de eigen gidsen, en tevens de gidsen van de consultanten is dus erg belangrijk. Daarmee wordt een vertrouwensband opgebouwd en herkenning van wat zuivere informatie is en wat niet.

Ook moet het medium het ego kunnen laten varen en zich openstellen voor de spirituele wereld, de zuivere waarnemingen die zij ontvangt ook zuiver en onveranderd doorgeven. Wanneer een medium zelf ‘aardig’, gevonden wilt worden loopt zij de kans de boodschappen te verfraaien of te veranderen. Informatie ‘doorgeven’, van wat de consultant graag wilt horen. Dit zaait op zijn minst een hoop verwarring, voor weer een ander kan het desastreuze gevolgen hebben. Hetzelfde gebeurd wanneer een medium zichzelf erg ‘belangrijk’, vindt.

Het gaat tenslotte om de consultant en het doorgeven van informatie die voor de consultant bedoeld is en beslist niet om het medium zelf. Hoe bijzonder de gave ook is om te kunnen communiceren met de spirituele wereld. De waarnemingen/informatie vanuit de spirituele wereld is tezamen met het welzijn van de consultant, het allerbelangrijkste.

Wat doet een gids?
Een gids tracht zo zuiver, liefdevol en duidelijk mogelijk te communiceren met het medium tijdens het consult en zorgt voor een optimale werksfeer. Het medium communiceert, maakt gebruik van de paranormale gaven die zij rijk is. Zo doen gidsen de grootst mogelijke moeite het medium geconcentreerd te houden op de waarnemingen die zij overbrengen. En het medium te beschermen tegen eigen gedachten en beslommeringen die elk mens tenslotte rijk is. En onderscheid te maken tussen de soms sterke gedachten van de consultant zelf. Met de bedoeling de consultant van adequate informatie te kunnen voorzien. Het medium de informatie zo zuiver mogelijk te kunnen doen overbrengen. Dat kan een gids echter niet alleen, ook het medium moet worden geleerd zich dat eigen te maken. En tevens een concentratie te leren behouden voor de tijd dat het nodig heeft om een goed en zuiver consult te kunnen doen.

Niet alleen een medium heeft een gids. Ieder mens heeft een gids, een begeleider vanuit de spirituele wereld die jouw welzijn voor ogen heeft en je voorziet van informatie om je in het leven ‘bij te lichten’, wanneer dat nodig is. Met raad en soms daad bij te staan. Deze informatie komende van je gids kan niet alleen door mediums ontvangen worden maar ook door jezelf. Door het verkrijgen van inspiratie, een sterk gevoel of ingeving. Door af te stemmen op en stil te zijn in jezelf, te luisteren naar je gevoel. Een medium is ‘geavanceerder’ toegerust om deze informatie volledig te kunnen ontvangen.

Een gids probeert je te helpen zonder de ‘kooltjes voor je uit het vuur’ te halen. Wanneer een gids je zou gaan voorzeggen hóe te leven, wélke beslissing te nemen zou je er niets van leren. En daar is het leven voor bedoeld, je eigen leven leiden en er van leren, je doelen te verwezenlijken. Ook zal een gids spaarzaam zijn met informatie over jouw toekomst. Je toekomst maak je zelf met behulp van je eigen vrije wil die je in dit leven mee hebt gekregen. En natuurlijk je eigen inzet en doorzettingsvermogen.

Wel probeert je gids zo nodig en waar het mag, je een pad te wijzen of de richting daartoe. Een gids kenmerkt zich door liefdevol communiceren, eerlijk en oprecht je te helpen waar het mag, nooit door je opdrachten te geven, je leven te besturen of je aandacht te vragen op zeer dwingende manier.

Een medium heeft vaak meerdere gidsen om deze bij te staan in het mediumschap. Maar óók voor het medium geld in het privé leven hetzelfde als voor ieder mens. Namelijk de verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leven. Het uitoefenen van de eigen meegekregen vrije wil.Mediumschap: geschreven door gidsen
De hier onderstaande verhandeling is afkomstig van mijn gidsen waarmee ik dagelijks werk. De informatie is geschreven op het mediumschap die ik uitoefen. Niet alleen als medium zijnde vond ik dit stuk interessant om te lezen maar ook als consultant of geïnteresseerde krijg je een kijkje in de keuken van een medium/mediumschap. Het stuk heb ik zo authentiek mogelijk gelaten. Hier en daar heb ik te persoonlijke informatie wat betreft mijn mediumschap weg gelaten.

Het mediumschap
De kwaliteit van een medium wordt niet bepaald door grote voorspellingen. Nog het opsporen van alles en iedereen die al dan niet meer tot deze wereld behoren.
Een medium die volleerd zijn taak uitoefent levert een hoogstandje. Heeft de wil om te luisteren naar datgene wat komen mag, niet op zoek gaande naar wat komen gáát.
De geest, vrij van eigen beslommeringen levert voldoende ruimte op voor een gids om te communiceren met een medium. De onwil van de mens om zich te voegen naar wat mág komen, levert fouten op in de waarnemingen.De wil om verder ‘te kijken’ dan word geboden, levert niets op dan halve waarnemingen.
De prioriteit ligt in het willen luisteren en het zich kunnen openstellen voor datgene wat vanuit de spirituele wereld mag komen. Ongeacht wat de boodschap is. Een medium is een instrument,voertuig voor de spirituele wereld. Zonder de benzine loopt hij niet.

Samenwerking tussen medium en de gidsen
Als medium dient men ten alle tijden zich te realiseren dat het afstemmen op de gidsen belangrijk is. Zonder deze wil is een medium stuurloos.
Een medium met jouw verschillende gaven en capaciteiten(* hiermee wordt bedoeld de gaven van Simone Derks),heeft het vermogen om ver te reiken aan iedere sfeer die gene zijde eigen is. Daartoe dient het medium zich open te stellen. Het medium wordt daartoe goed beschermd en begeleid door de verschillende gidsen aanwezig.
Een medium wordt daartoe tevens opgeleid door bepaalde, daarvoor toegewezen gidsen. De samenwerking tussen het medium en de gidsen dient uiterst precies opgebouwd te worden. Dat verreist jarenlange oefening van beide zijden. Geduld, de wil om te luisteren en te dienen is daartoe een vereiste.

Medium en consultant
Het medium dient niet gebruikt te worden als ‘voorspellend apparaat’. In de zin van; men stelt een vraag en het antwoord rolt over de tong van het medium. Men dient het medium uiterst voorzichtig te bevragen daar men al gauw de vraag beïnvloedt. Het gegeven antwoordt dient te worden ‘uitgeduid’, zo nodig. Het gegeven antwoordt is niet bedoeld om uit te kauwen of het te vervormen naar hoe men het lezen wil. Daartoe is de vragensteller zelf verantwoordelijk.
Men dient zich als vragensteller zelf te realiseren dat het leven geleefd en ervaren mag worden. Het geven van antwoorden op vragen die niet van toepassing zijn, worden dan ook niet beantwoord. Daar het de vragensteller zal verwarren.
Men dient dat te accepteren en is geen staaltje van ‘niet capabel gedrag’ van het medium. Een medium die zich graag geliefd ziet bij de vragensteller is bezig op deze wijze ver van de bron te gaan zitten. De waarnemingen zijn half of vertroebeld en doorspekt van de wens van de vragensteller én de wens van het medium om daar aan te willen voldoen.
Het geven van een ideaal consult is afhankelijk van beiden zijden. De consultant dient de vragen zuiver te stellen, het medium dient zich zuiver te richten naar de spirituele wereld, (de gidsen) en te antwoorden.

Kijkje in het leven van een medium
Wanneer een zuiver medium zich openstelt naar de spirituele wereld, is de gretigheid groot onder degenen die daar verblijven. Hebben de wens contact te willen leggen met familieleden etc.
Een medium dient daartoe beschermd te worden en zich leren zuiver te richten. Iedere nieuwe verruiming/verdieping van de verschillende aanwezige gaven, vraagt weer opnieuw om aanpassing van het medium. Vele oefeningen daartoe zullen volgen.
Dit niet alleen tijdens consulten maar ook daarnaast, in het privé-leven van het medium.

Een medium is een uiterst gevoelig afgestemd instrument waar de verschillende gidsen dankbaar gebruik van maken.
Ook wordt gewaakt voor overbelasting bij een medium. Immers de opgedane lessen moeten ook verwerkt en in de praktijk kunnen worden gebracht. Het medium wordt dan telkens opnieuw ‘afgesteld’, om zodoende de verschillende sferen aan gene zijde te kunnen betreden dan wel informatie daaruit te kunnen ontvangen/ waarnemen.

Dit alles speelt zich af buiten het waarnemingsvermogen van de niet paranormaal begaafde mens. Waardoor deze aanneemt dat de geboden informatie komt ‘aanwaaien’ en het medium slechts een willoos instrument vormt.

Het medium heeft zich gedurende vele jaren aangepast aan het werken met de spirituele wereld. Het onder de knie krijgen van de verschillende gaven, die op hún beurt regelmatig worden aangepast en uitgebreid.
Daar een medium een mens van vlees en bloed is, vraagt dat veel . Het vraagt een praktisch, immer openstaan voor contact met de ‘ongeziene’ spirituele wereld.
Daar heeft een medium in te leren. Het gevoel constant op een stand-by positie te staan geeft geen rust, het léren waarnemen op ‘een laag pitje’ in het privé leven, is de juiste.
Een aankomend medium heeft tal van deze zaken te oefenen in het dagelijks leven. Hij/zij staat daarin veelal alleen, daar de ander hem niet zal begrijpen.
Een ‘volleerd’, ervaren medium leert eveneens. Maar werkt op een hoger niveau en stemt zich dagelijks af op de spirituele wereld wanneer dat is verreist.

Het kunnen afstemmen op ‘het hogere’, vraagt weer werken op een geheel andere trilling waardoor een volleerd medium zich vaak wat verder weg voelt staan van de medemens. Niet dat deze mens beter is dan de ander maar in beleving, waarneming zit een zeer groot verschil.

De spirituele kennis van een ‘volleerd’, medium is veelal hoog en dient niet alleen tijdens het werken met gene zijde maar ook in het éigen dagelijks leven te worden toegepast.
Immers, het medium leert in een hoog tempo, stijgt naar spirituele hoogten. Het ‘meer voelen en meer weet hebben van’, bepaald het dagelijks leven van het medium.
Daar deze kennis niet bij een ieder aankomt, niet (voldoende) begrepen zal worden is daarmee een verwijdering een feit geworden. Het mediumschap is daarmee een ‘eenzaam’, vak.

De gekozen weg van het medium, namelijk een medium te willen zijn, het aanvaarden ervan in alle opzichten, plaatst hem op een ander pad. Men neemt dikwijls op twee niveaus waar. Aards en spiritueel (hogere inzichten).
Deze twee niveaus zijn niet altijd zichtbaar voor de niet paranormaal begaafde mens. Een medium dient deze twee verschillende waarnemingen tot één inzicht te brengen in zich zelve. Dát verklaart waarom een medium de aardse zaken vaak dieper invoelt en beschouwt.

Het niet begrepen worden door anderen, naasten, plaats het medium niet zelden in een lastig parket, danwel wordt een stukje eenzaamheid, ‘alleen staan in’, gevoeld. Het gekozen pad ‘vraagt’!
Het medium dient zich wederom aan te passen, bij te leren en open te staan voor verdere leringen die hem/haar weer brengen tot hogere inzichten die vaker niet dan wel gedeeld kunnen worden met naasten.

Het mediumschap op een voetstuk
Het medium ‘verguist’, door de eeuwen heen wordt thans in deze wereld meer dan ooit verwelkomd en op een voetstuk geplaatst. Dat zet een medium onder hoge druk. Immers de verwachtingen naar een medium toe liggen voortdurend hoog.

Het benadrukken van de intuïtieve en spirituele ontwikkeling van de consultant zelf door het medium tijdens de consulten, is daarmee een groot goed.
De verantwoording voor het eigen leven en handelingen ligt immers in ieders handen en niet bij de uitspraak van een medium. De mens is geneigd zijn eigen verantwoording, eigen lessen opzij te zetten en legt de verantwoording bij een medium, met alle gevolgen van dien.
Een medium dient zeer sterk te zijn in deze tijd. De gegeven informatie gestand te doen, en zich blijvend afstemmen op de gidsen tijdens het werken (consult) is het motto.

De grote tóenemende belangstelling naar mediums, alternatieve geneeswijzen en geestelijk genezen neemt hand over hand toe. Enerzijds een groot goed anderzijds wordt deze ontwikkeling met bezorgdheid gade geslagen óók door de spirituele wereld.
Want ook het genezen door de behandelaar vraagt een goede afstemming op het hogere zelf , het je kunnen en willen openstellen voor begeleiding al dan niet vanuit de spirituele wereld.

Men dient zelf als patiënt/consultant een goede afweging te maken wat in de praktijk zeer moeilijk blijkt te zijn. Niet elke vorm van genezing is per definitie de juiste methode . Het veel uitgebraakte ‘baat het niet, dan schaadt het niet’, is een zeer onjuiste.
De mens is op zoek. Naar zijn spirituele gaven en kanten. Het moet een integreren zijn in het zelf, niet een hang hebben naar gaven, het paranormale én het daarmee buiten zichzelve plaatsen.
Ga terug naar de homepage